Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

     

Spis Treści:

1. Definicje

2. Zasady ogólne

3. Składanie zamówień

4. Koszty i termin wysyłki

5. Płatności

6. Odstąpienie od umowy

7. Procedura reklamacji

8. Ochrona danych osobowych

9. Postanowienia końcowe

10. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

Sklep Internetowy www.lovecarry.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.lovecarry.pl 

Sprzedającym jest Natalia Łuszczki prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Natalia Łuszczki La Nelli która jest dostępna pod adresem: ul. Staszica 2B/1 Stalowa Wola 37-450, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i wpisana pod numerem NIP: 8652506304, Regon: 365977344.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- pod numerem telefonu: 793912810

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lovecarry.pl

 

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Sklep internetowy-  serwis internetowy dostępny pod adresem: www.lovecarry.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 7. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.lovecarry.pl
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.lovecarry.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Towary oferowane w Sklepie Internetowym posiadają najwyższe międzynarodowe standardy jakości oraz są zgodne z normami bezpieczeństwa.
 6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu: www.lovecarry.pl/regulamin 
 7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na sklepie internetowym www.lovecarry.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w zakładce „dostawa” dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez sklep internetowy.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienia w Sklepie Internetowym są realizowane w Dni Robocze ( tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Wraz z wysyłką towaru, mailowo wysyłamy dowód zakupu. 
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności.
 11. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie.
 4. Dokładniejsze informacje o kosztach dostawy, które ponosi klient dostępne są w zakładce: Dostawa.

 

 

§ 5 Płatności

 

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Dotpay) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia fizycznego wejścia przez konsumenta w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sprzedającego pisemnie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Podpisane oświadczenie należy wysłać na adres mailowy: kontakt.lovecarry@gmail.com lub dołączyć do paczki ze zwracanym towarem na adres:  Natalia Łuszczki ul. Staszica 2B/1, 37-450 Stalowa Wola
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w Regulaminie Sklepu w paragrafie 10.
 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 7. Klient w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w treści niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i   funkcjonowania Towaru.
 8. Koszty przesyłki zwrotnej zakupionego towaru ponosi kupujący.
 9. Po otrzymaniu towaru przez sprzedawcę. Klientowi zwracane są koszty zakupu towaru wraz z kosztami dostawy.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego.  W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o podanie danych kontaktowych, opisu przedmiotu reklamacji a także okazanie dowodu zakupu.
 3. Sprzedający  rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

 

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 

Podane przez Klientów dane osobowe Administrator sklepu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu poświęconej polityce prywatności.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 § 10 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

Natalia Łuszczki La Nelli

Ul. Staszica 2B/1

37-450 Stalowa Wola

www.lovecarry.pl

kontakt@lovecarry.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl